Huurprijsaanpassing.nl

Huurprijsaanpassing voor huurder en verhuurder  (art.7:303BW)

Wat wij doen?

Vindt u dat u als huurder voor uw bedrijfspand teveel huur betaalt dan andere ondernemers in de (directe) omgeving? Of als u als verhuurder te weinig huur ontvangt? Neem dan contact op met Jan Kramps van Kramps Bog. Wij doen onderzoek en bemidde- len in een huurprijsher- ziening (naar de maat- staven van art.7:303BW).

Onze diensten

Info voor huurder   


Als u een bedrijfspand huurt, dan heeft u een huurcontract van meestal vijf jaar, met vijf optiejaren. Na afloop van de eerste huurtermijn van vijf jaar wordt het huurcontract auto- matisch verlengd voor de vol- gende periode van vijf jaar en daarna voor onbepaalde tijd.

Bent u van mening dat u te veel huur betaalt, dan kunt u na af- loop van de eerste huurtermijn (en daarna op elk moment) aan- passing van de huur verlangen.

Info voor verhuurder


Als u eigenaar bent van een be- drijfspand, dan heeft u een huur- contract van meestal vijf jaar, met vijf optiejaren. Na afloop

van de eerste huurtermijn van vijf jaar wordt het huurcontract automatisch verlengd voor de vol- gende periode van vijf jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Bent u van mening dat u als eigenaar te weinig huur ontvangt, dan kunt u na afloop van de eerste huur- termijn (en daarna op elk mo- ment) aanpassing van de huur verlangen.

In English

Do you think that as a tenant

you pay too much rent for your business premises or as a land- lord you receive too little than other entrepreneurs in your (im- mediate) area? Then contact Jan Kramps van Kramps Bog +31(0)6-51638687. We will investigate and mediate a rent review.

Contact